| DigimonBASIC:> /digidex
← Digidex

Gattai Lilithmon

DigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetter
Gattai Lilithmon

Main Info

Level:
Attribute: -
Type: Enhancement
Field: -

Description

Evolves From

Lilithmon (w/ Blastmon, Evilmon) XW37

Evolves To

Source: Wikimon

DigimonBASIC ~ 2014-2024 DotAgumon