| DigimonBASIC:> /digidex
← Digidex

Apollomon Darkness Mode

DigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetter
Apollomon Darkness Mode

Main Info

Level:
Attribute: -
Type:
Field: -

Description

Evolves From

Apollomon Whispered (w/ Deadly Axemon) XW47

Evolves To

Source: Wikimon

DigimonBASIC ~ 2014-2024 DotAgumon