| DigimonBASIC:> /digidex
← Digidex

Pawn Gaossmon

DigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetter
Pawn Gaossmon

Main Info

Level:
Attribute: -
Type:
Field: -

Description

Evolves From

Gaossmon + Pawn Chessmon (White XW54

Evolves To

Source: Wikimon

DigimonBASIC ~ 2014-2024 DotAgumon