| DigimonBASIC:> /digidex
← Digidex

Pawn Shoutmon

DigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetterDigiLetter
Pawn Shoutmon

Main Info

Level:
Attribute: -
Type:
Field: -

Description

Evolves From

Shoutmon (w/ Pawn Chessmon (White)) XW23

Evolves To

Source: Wikimon

DigimonBASIC ~ 2014-2024 DotAgumon